22. oktober, 2019  |  Skrevet av Tekst og bilder ved Nina C. Kaasin Simarud

Mer enn bare skole

Målet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode - å fostre til menneskelighet for et samfunn i utvikling, siterte Trude under årets første foreldremøte, og la til: - Er det ikke vakkert? - Jeg øn-sker at dere skal ta dere tid til å lese skolens mandat, oppfordret hun.
 

Rike oppgaver for bedre dybdelæring


Den Norske Skolen, Malaga jobber stadig i front av den norske læreplanen; I år skal alle al-derstrinn ha minst to store tverrfaglige prosjekter. Ved å hente kompetansemål fra flere fag inn i én rik tverrfaglig oppgave, sikres en dypere forståelse av hvordan ting henger sam-men. Flere fag er representert i denne typen oppgaver, og elevene skal jobbe muntlig, digi-talt, praktisk, estetisk og matematisk. Forskningen viser at gjennom denne typen oppgaver sikres et mer varig læringsutbytte. Skolens egen erfaring fra fjorårets arbeid med bla.a. Sjokoladeprosjektet*, viser at elevene utviser et sterkere engasjement og tar eierskap i læ-ringsprosessen under prosjektarbeid.
 

Kjøpesenter


Som eksempel på en slik oppgave kan vi nevne årets utvalgte hovedprosjekt for åttende trinn; Tema kjøpesenter, der alle driver hver sin forretning. Ideen til denne oppgaven klek-ket elevene selv, og de har allerede kastet seg ut i den med liv og lyst. Senteret skal samar-beide om felles utgifter, tiltak for vekst og reklame. Bærekraftig utvikling, miljø, eksport, import, regnskap, etikk, samarbeid, og arkitektur. -I kunst og håndverk tenker jeg at elevene skal lage en modell av kjøpesenteret, forteller prosjektleder og kontaktlærer Marie Cygnel-Sennerby. Oppgaven er dynamisk, og vil utvikles i takt med elevenes interessesignaler, og kompetansemål fra alle fag vil bli flettet inn.
 

Leksebevisst skole


På Den Norske Skolen, Malaga, gis aldri lekser for leksenes skyld. Det betyr at leksetrykket blir mye lettere. I noen fag må man trene, for eksempel i språkfagene, og med leseferdighe-tene. I matte er leksen kanskje å se en undervisningsfilm på 10 minutter, som forberedelse til timen. Denne formen for «omvendt undervisning» frigjør tid slik at det blir mer tid til hjelp med løsing av oppgaver på skolen med kvalifisert hjelp av lærer.
 

Nivådelt undervisning i basisfagene


Skolens lærere er inndelt i samarbeidende faggrupper. Det vil si at for eksempel alle matte-lærere som underviser på mellomtrinnene, har undervisning samtidig og kan tilby et bedre undervisningsopplegg basert på elevenes nivå og ikke bare basert på alder. Arbeidsgrup-pene er midlertidige og fleksible, og tilpasses elevenes individuelle behov, enten de trenger mer utfordring eller mer trening før neste steg.
 
-Følg med på skolens hjemmeside og lær mer om hvordan vi på Den Norske Skolen, Málaga lever opp til vårt nye slagord «Mer enn bare skole» Her kommer et utdrag fra det vakre mandatet vi jobber etter:

“Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene. Dialog står sentralt i sosial læring, og skolen skal formidle verdien og betydningen av en lyttende dialog for å takle motstand. I møte med elevene skal lærerne fremme kommunikasjon og samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til an-dre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap. Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle ev-ne til medbestemmelse og medansvar. Elevene og hjemmet har også et ansvar for å bidra til et godt felles-skap og miljø. Slik den enkelte elev bidrar til fellesskapet på skolen, bidrar fellesskapet til den enkeltes trivsel, utvikling og læring. God dømmekraft hos den enkelte er nødvendig for å ivareta personvern og re-spekt for privatlivet. Respektløse og hatefulle ytringer skal ikke aksepteres i skolen. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger. Ulike kommunikasjonsformer og bruk av teknologi både beriker og utfordrer det sosiale miljøet. Elevene må lære seg å opptre ansvarlig i alle sammenhenger i og utenfor skolen. “ (utdrag fra skolens mandat, Udir 2.1)
 
Den Norske Skolen, Malaga er nesten helt fullbooket i år, og flere trinn har allerede noen på venteliste. Det er derfor ekstra viktig for dere som ønsker en skoleplass med oppstart etter nyttår, å sende inn søknaden omgående. For dere som ønsker skoleplass skoleåret 2020/21, må søknadene være levert innen 1. Februar til førstinntaket. Etter dette fylles plassene etter ventelistprinsippet.
 
Bli kjent med skolen og få et innblikk i hverdagen vår på våre nettsider www.dnsmalaga.com, og ved å følge skolens facebookside: https://www.facebook.com/dennorskeskolen/
 
Annonse
Annonse

Siste nytt

Goya-utdelingen til Málaga

Andalucía satser stort

Arabere vil renovere for seks millioner euro

Ny regjering på plass

Nå blir det lettere å bygge i Fuengirola

VTC-er på fremmarsj i Málaga

Annonse

Les også

ITV-anleggene kollapser

Skrevet av Det Norske Magasinet

Pensjonen øker

Goya-utdelingen til Málaga

Málaga Europeisk Idrettshovedstad 2020

På den annen side... Lærer vi noensinne å leve livet?

Marokkos blå perle

Nordic Muebles feirer 15-års jubileum

Annonse

Les også

Nytt fra Sjømannskirken (Januar 2020)

Skrevet av Det Norske Magasinet

Det myldrende livet

Skrevet av Det Norske Magasinet

Velkommen til Det Norske Magasinets januar-utgave 2020!

Skrevet av Tom Halvorsen, tom@norrbom.com

Andalucía satser stort

Skrevet av Det Norske Magasinet

Arabere vil renovere for seks millioner euro

Skrevet av Det Norske Magasinet

Ny regjering på plass

Skrevet av Det Norske Magasinet

Nå blir det lettere å bygge i Fuengirola

Skrevet av Det Norske Magasinet

VTC-er på fremmarsj i Málaga

Skrevet av Det Norske Magasinet
Annonse
Annonse